I. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Pojęcia podstawowe:

 1. Polityka Bezpieczeństwa została utworzona w związku z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024. Opracowany dokument jest zgodny z dyrektywą 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie przetwarzania danych osób oraz ochrony prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej.

 2. Regulamin niniejszy określa tryb i zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych na stronie www.auto-gielda-krakow.eu.

 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Jednostce – rozumie się przez to ADMINISTRATORA STRONY AUTO-GIELDA-KRAKOW.EU.

 2. Zbiorze danych osobowych – rozumie się przez to każdy zbiór danych posiadający strukturę kryteriów.

 3. Danych osobowych – rozumie się przez to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 4. Przetwarzaniu danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

 5. Systemie informatycznym – rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych osobowych.

 6. Systemie tradycyjnym – rozumie się przez to zespół procedur organizacyjnych, związanych z mechanicznym przetwarzaniem informacji, wyposażenia i środków trwałych w celu przetwarzania danych osobowych na papierze.

 7. Zabezpieczeniu danych w systemie informatycznym – rozumie się przez to wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem.

 8. Usuwaniu danych – rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.

 9. Administratorze danych osobowych – w świetle art. 3 i 7 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych rozumie się przez to Administratora strony www.auto-gielda-krakow.eu, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

 10. Administratorze bezpieczeństwa informacji – rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez Administratora strony www.auto-gielda-krakow.eu, nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 11. Administrator sprzętu – osoba wyznaczona przez Administratora strony www.auto-gielda-krakow.eu, która sprawuje techniczną opiekę nad sprzętem i oprogramowaniem.

 12. Użytkowniku systemu informatycznego – rozumie się przez to upoważnione osoby, które podpisały Oświadczenie o przyjęciu do stosowania Regulaminu Ochrony Danych Osobowych.

 13. Zgodzie osoby, której te dane dotyczą – rozumie się przez to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie – zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści.

Cele:

Celem opracowania polityki bezpieczeństwa jest ochrona przed niepowołanym dostępem do:

 1. systemu informatycznego oraz informacji udostępnianych z jego wykorzystaniem;

 2. informacji zgromadzonych, przetwarzanych w formie tradycyjnej.

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane, edytowane, archiwizowane w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach, zestawieniach oraz w innych zestawach i zbiorach ewidencyjnych Jednostki na dokumentach papierowych, jak również w systemach informatycznych na elektronicznych nośnikach informacji.

Niniejszy dokument wprowadza regulacje w zakresie zasad organizacji procesu przetwarzania i odnosi się swoją treścią do informacji

 1. w formie papierowej – przetwarzanej w ramach systemu tradycyjnego,

 2. w formie elektronicznej – przetwarzanej w ramach systemu informatycznego.

Bezpośredni nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Administrator strony www.auto-gielda-krakow.eu. Z zapisanymi w polityce bezpieczeństwa obowiązkowo są zapoznawani wszyscy użytkownicy systemów informatycznych i tradycyjnych.

Do informacji przechowywanych w systemach informatycznych jak i dokumentach tradycyjnych ma dostęp jedynie Administrator strony www.auto-gielda-krakow.eu oraz upoważnione przez niego osoby. Wszystkie osoby mające dostęp do informacji zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy.

Dopuszczalny sposób i zakres przetwarzania danych osobowych regulują zapisy ustaw.

Dane osobowe są chronione zgodnie z polskim prawem oraz procedurami obowiązującymi w instytucjach samorządowych dotyczącymi bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych danych. Systemy informatyczne oraz tradycyjne, które przechowują dane osobowe, są chronione odpowiednimi środkami technicznymi. Opracowane procedury określają obowiązki użytkownika zbiorów tradycyjnych oraz zasady korzystania z systemów informatycznych.

Każdy użytkownik systemu informatycznego zobowiązany jest zapamiętać swoją nazwę użytkownika oraz hasło i nie udostępniać go innym osobom. Użytkownik systemu informatycznego powinien pamiętać o wylogowaniu się po zakończeniu korzystania z usług systemów informatycznych.

II. ADMINISTRACJA I ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA

Informacje ogólne

Za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w systemach przetwarzania danych osobowych odpowiada Administrator strony www.auto-gielda-krakow.eu, który powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

III. WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH WRAZ ZE WSKAZANIEM PROGRAMÓW ZASTOSOWANYCH DO PRZETWARZANIA TYCH DANYCH

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach oraz w innych zbiorach ewidencyjnych.

Do przetwarzania zbiorów danych osobowych w systemie informatycznym Jednostki, stosowany jest pakiet biurowy Office Professional 2007 firmy Microsoft.

IV. OPIS STRUKTURY ZBIORÓW DANYCH

1. Zbiory danych osobowych zawierają:

 • adresy e-mail użytkowników;

 • imiona i nazwiska użytkowników;

 • inne informacje podane dobrowolnie przez użytkowników;

2. Ze względu na rodzaj i charakter danych osobowych zawartych w zbiorach jest jedna kategoria danych:

 • dane osobowe zwykłe – wszelkie dane (informacje) dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, zgromadzone w zbiorach danych osobowych wymienionych w IV.1.;

V. OKREŚLENIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH DLA ZAPEWNIENIA POUFNOŚCI

Zasady zabezpieczania danych:

Zbiory kartotekowe winny znajdować się w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych; to jest szafa pancerna.

VI. UDOSTĘPNIENIE POSIADANYCH W ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH

O udostępnieniu danych ze zbioru danych osobowych decyduje Administrator strony www.auto-gielda-krakow.eu. Wszyscy użytkownicy systemu muszą stosować się do obowiązujących procedur bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo Oprogramowania

Nie zezwala się na korzystanie z jakiegokolwiek nowego oprogramowania bez zgody Administratora.

VII. KONSERWACJE I NAPRAWY

Konserwacja sprzętu

Każde urządzenie użytkowane w systemie informatycznym, powinno podlegać rutynowym czynnościom konserwacyjnym oraz przeglądom wykonywanym przez uprawnione osoby.

Konserwacja oprogramowania

Za konserwację oprogramowania systemowego systemu informatycznego odpowiedzialny jest Administrator. Konserwacja ww. oprogramowania obejmuje także jego aktualizację.

Naprawa sprzętu

Administrator Sprzętu przed rozpoczęciem naprawy urządzenia przez zewnętrzne firmy sprawdza, czy spełnione są następujące wymagania:

 1. w przypadku awarii i konieczności oddania sprzętu do serwisu, nośniki magnetyczne zawierające dane osobowe powinny być wymontowane i do czasu naprawy przechowywane w szafie pancernej.

 2. w przypadku uszkodzenia nośnika magnetycznego zawierającego dane osobowe należy komisyjnie dokonać jego zniszczenia.

Kopie zapasowe

Kopie archiwalne danych są wykonywane na nośnikach magnetooptycznych, i przechowywane przez Administratora sprzętu.

VIII. POLITYKA ANTYWIRUSOWA

W zakresie ochrony antywirusowej wprowadza się następujące zalecenia:

 1. za regularne uaktualnianie bazy wirusów zainstalowanego oprogramowania antywirusowego odpowiedzialny jest Administrator sprzętu;

 2. osoba upoważniona do korzystania ze sprzętu jest poinformowana, że przed użyciem swojego nośnika danych system antywirusowy Norton sprawdzi czy nie jest On (nośnik) zainfekowany wirusem komputerowym.

IX. WYKAZ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ REGULAMINU.

1. Wykaz sprzętu informatycznego dostępnego do pracy upoważnionym użytkownikom:

 1. Laptop – LENOVO

 2. Modem, ruter i drukarka współpracująca laptopem poprzez sieć WiFi chronione hasłem;

2. Wykaz odpowiedzialności za realizację regulaminu:

 1. osobą wyznaczona przez Administratora strony www.auto-gielda-krakow.eu na Administratora sprzętu jest Artur Bobko,

 2. funkcję Administratora Danych Osobowych i Administratora Bezpieczeństwa Informacji sprawuje Administrator strony www.auto-gielda-krakow.eu.

X. WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH MOGĄCYCH MIEĆ ZASTOSOWANIE W ZAKRESIE GROMADZENIA, PRZETWARZANIA l PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, póz. 926 z dnia 6 lipca 2002 r. z późn. zmianami);

 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, póz. 1024z2004r);

 3. Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 33, póz. 285 z dnia 2 marca 2004 r.);

 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z dn. 01.06.1996r Nr62, póz. 286 z późn. zmianami);

 5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks pracy (Dz. U. z dn. 5.07.1974r Nr 24, poz. 1 z późn zmianami);

 6. Ustawa z dnia 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z dn. 10.11.1998r Nr 137, póz. 887 z późn. zmianami);

 7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. z1997r Nr 137, póz. 926 z późn. zmianami);

 8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r Prawo bankowe (Dz. U. z 1997r Nr 140, póz. 939 z późn. zmianami);

 9. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, póz. 1591 z późn. Zmianami).