REGULAMIN PRZEGLĄDANIA I DODAWANIA OGŁOSZEŃ
W SERWISIE AUTO-GIELDA-KRAKOW.EU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady dostępu do wybranych usług świadczonych na stronach Serwisu dostępnego pod adresem URL: www.auto-gielda-krakow.eu, którego właścicielem i administratorem jest Grupa TTE , określając w szczególności zasady:

  • użytkowania serwisu
  • zakładania przez użytkowników konta oraz korzystania z niego
  • umieszczania, edycji i aktywacji ogłoszeń
  • dozwolonej treści ogłoszeń motoryzacyjnych zamieszczanych w Serwisie auto-gielda-krakow.eu
  • zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji
  • zasady odstąpienia od umowy

Nazwy użyte w Regulaminie definiuje się w następujący sposób:

Grupa TTE – (Polska) z siedzibą w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 31/11, 30-150 Kraków, NIP 676-179-17-51; Regon……,

Serwis – Auto-gielda-krakow.eu lub Serwis internetowy-ogłoszeniowy pod nazwą Auto-gielda-krakow.eu, prowadzony przez Grupę TTE, przeznaczony do zamieszczana i przeglądania różnego rodzaju ogłoszeń motoryzacyjnych, dostępnych w domenie internetowej auto-gielda-krakow.eu,

Użytkownik – podmiot nabywający usługi dostępne w Serwisie Auto-gielda-krakow.eu, takie jak np. przeglądanie i/lub dodawanie ogłoszeń motoryzacyjnych;

Konto – cześć Serwisu indywidualnie przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą loginu lub adresu e-mail, przy pomocy której Użytkownik może dokonywać określonych czynności w ramach Serwisu w tzw. panelu administracyjnym;

Regulamin – ten regulamin.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Serwis Auto-gielda-krakow.eu umożliwia Użytkownikom umieszczanie i publikowanie w sieci internetowej różnych ogłoszeń motoryzacyjnych w ramach usługi „Ogłoszenie” a także umożliwia użytkowanie innych funkcji Serwisowych w ramach usług: „Promowanie ogłoszenie”.

Serwis podejmuje się także doradztwa w zakresie wyboru samochodu i/lub artykułu motoryzacyjnego, dogodnych warunków jego zakupu oraz wyboru technik i narzędzi najbardziej efektywnego umieszczania ogłoszeń motoryzacyjnych poprzez wysyłanie powiadomień o nowych ofertach, newslettera zawierającego treści redakcyjne, a także informacji o nowych usługach Serwisu Auto-gielda-krakow.eu..

Aby uzyskać dostęp do usług Serwisu auto-gielda-krakow-eu należy założyć konto w Serwisie oraz korzystać z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w popularnie używaną przeglądarkę internetową, W Serwisie ogłoszenia motoryzacyjne wyświetlane są w kolejności preferującej użytkowników „ogłoszeń promowanych”. Pozostałe ogłoszenia motoryzacyjne przedstawiane są w kolejności aktywacji usługi.

Użytkownik uzyskuje możliwość segregacji ogłoszeń motoryzacyjnych według kryteriów udostępnianych w ramach Serwisu.

Usługa „Promowania ogłoszenia” umożliwia zamieszczenie ogłoszenia motoryzacyjnego w wynikach wyszukiwania odpowiadających cechom ogłoszenia (np. kategoria, marka samochodu, i inne) przez okres:

a) 30 dni;

począwszy od dnia jej aktywacji. Po aktywacji usługi „Promowanie ogłoszenia” ogłoszenie motoryzacyjne staje się widoczne na pierwszym miejscu listy wyników odpowiadających parametrom wyszukiwania, i pozostaje tam tak długo, aż inny Użytkownik skorzysta z usługi „Promowanie ogłoszenia”. Po tym fakcie, ogłoszenie motoryzacyjne przesuwane jest na kolejne niższe pozycje w wynikach wyszukiwania. Aby zachować wysokie miejsce wyświetleń ogłoszenia Użytkownik ma możliwość skorzystania z usługi „Promowania” w celu ukazania ogłoszenia motoryzacyjnego na wyższej pozycji (łączenie usługi „Ogłoszenie” i usługi „Promowania”). począwszy od dnia jej aktywowania. Użytkownik ma możliwość skorzystania z usługi „Promowania” aby przenieść ogłoszenie na wyższą pozycję (w ramach łączenia usługi „Ogłoszenie” i usługi „Promowanie ogłoszenia”).

Usługa „Promowania” zapewnia zamieszczenie ogłoszenia motoryzacyjnego na pierwszym miejscu – albo w wynikach wyszukiwania dla zapytań odpowiadających parametrom ogłoszenia motoryzacyjnego (tj. marka, model itd.). Ogłoszenie, po aktywacji usługi „Promowania”, pojawia się na pierwszym miejscu wyników wyszukiwania dla zapytań odpowiadających parametrom ogłoszenia motoryzacyjnego do czasu skorzystania przez innego Użytkownika z usługi „Promowania” lub w przypadku dodania nowego ogłoszenia motoryzacyjnego w ramach tej samej usługi.

Użytkownik indywidualnie ustala treść ogłoszenia motoryzacyjnego i ponosi odpowiedzialność prawną za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym oraz samą treść. Niedozwolone jest umieszczanie treści niezgodnych z charakterem Serwisu.

WARUNKI I ZASADY ZAMIESZCZANIA I UAKTYWNIANIA OGŁOSZEŃ MOTORYZACYJNYCH, W TYM „OGŁOSZEŃ PROMOWANYCH” ORAZ WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI „PROMOWANIA”

Ogłoszenia motoryzacyjne dodane za pośrednictwem Internetu w Serwisie Auto-gielda-krakow.eu są aktywowane i stają się widoczne dla użytkowników Internetu pod warunkiem spełnieniu łącznie poniżej wymienionych warunków, tj. :

a) dokonanie przez Użytkownika wskazanej płatności za wybrany okres wyświetlania ogłoszenia oraz jego rodzaj ;
b) wpłynięciu należnej płatności na konto Grupy TTE ;
c) potwierdzeniu przez Użytkownika dodania ogłoszenia motoryzacyjnego w ramach funkcjonalności Serwisu ;
d) upływie przysługującego Użytkownikowi (w powołaniu się na definicję konsumenta) w oparciu o art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, ze zm.) 14-dniowego terminu na wykorzystanie prawa do odstąpienia od umowy, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania usługi przed terminem odstąpienia od umowy. Szczegółowe zasady odstąpienia od umowy opisane są w Sekcji VII Regulaminu.

Umieszczenie ogłoszenia motoryzacyjnego i jego widoczność w Serwisie zależy od czasu emisji i podlega opłacie w wysokości:

według cennika

Użytkownik może korzystać z promocyjnych warunków cenowych przewidzianych dla oferty dla DEALERÓW – „Ogłoszenie DEALER”:

według cennika

Wszystkie w/w pakiety dotyczą ogłoszeń motoryzacyjnych publikowanych w ramach usługi „Ogłoszenie DEALER ”, a czas emisji każdego z ogłoszeń motoryzacyjnych wynosi 30 dni.

Płatność za zamieszczenie ogłoszenia motoryzacyjnego w Serwisie powinna być dokonana przez Użytkownika w drodze przelewu wyłącznie za pośrednictwem:

a) Przelewu bankowego na konto: Grupa TTE, nr konta: 47 1940 1076 3117 7993 0000 0000.;

b) serwisu Przelewy24 – zob. regulamin dostępny na stronie: https://www.przelewy24.pl/cms,240,regulamin_przelewy24.htm.

Usługa „Promowania” lub opcja zmiany standardu usług z poziomu „Ogłoszenie” do „Ogłoszenie promowane” wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

a) uiszczenia przez Użytkownika opłaty w wysokości i w sposób, określony odpowiednio w ust. 6 lit. a lub b. poniżej;

b) odnotowaniu należnej płatności na koncie Grupa TTE ; a także

c) upływie przysługującego Użytkownikowi (w oparciu o definicję konsumenta ) w oparciu o art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) 14-dniowego terminu na wykorzystanie prawa do odstąpienia od umowy, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na wykonywanie usługi w całości przed upływem terminu na odstąpienia od umowy.

Szczegółowe zasady odstąpienia od umowy opisane są w Sekcji VII Regulaminu.

W celu skorzystania z:

a) usługi „Promowania ogłoszenia” i uwidocznienia w tym trybie wcześniej dodanego ogłoszenia motoryzacyjnego na pierwszym miejscu albo w wynikach wyszukiwania dla zapytań odpowiadających parametrom ogłoszenia motoryzacyjnego albo w sekcji premium (w razie wcześniejszego wykupienia usługi „Ogłoszenie DEALER ”) należy dokonać płatności w wysokości według cennika.

Płatności powinny zostać dokonane przez Użytkownika w sposób określony w ust. 3 powyżej.

W razie prognozowania wyższej, dodatkowej płatności, która wykracza poza wskazane w ust. 2, 3, 5 lub 6 powyżej, Użytkownik będzie o tym fakcie każdorazowo informowany. Dodatkowa płatność jest realizowana wyłącznie po wyrażeniu zgody Użytkownika.

WARUNKI I ZASADY ZAŁOŻENIA ORAZ KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z KONTA

Chęć użytkowania z usługi publikacji ogłoszenia motoryzacyjnego oraz innych usług związanych z publikacją takiego ogłoszenia dostępnych na Serwisie Auto-gielda-krakow.eu. wymaga stworzenia Konta Usługobiorcy.

Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy z Grupą TTE w przedmiocie świadczenia usług na warunkach określanym w niniejszym Regulaminie.

W celu zalogowania na konto w Serwisie Auto-gielda-krakow.eu Użytkownik może dokonywać logowania przy wykorzystaniu kont mediów społecznościowych Facebook oraz Google+.

Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po podaniu loginu/adresu email oraz hasła czyli zalogowaniu (tj.). Wszystkie czynności związane z umieszczaniem i edycją ogłoszeń motoryzacyjnych oraz wyborem zasad oraz warunków ich emisji może dokonywać wyłącznie zalogowany Użytkownik.

Zakładając i aktywując Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podane adresy email zarówno wiadomości systemowych jak i wiadomości i powiadomień dotyczących zamieszczonego przez Użytkownika ogłoszenia motoryzacyjnego oraz wiadomości zawierających ofertę Serwisu wraz z informacjami o promocjach i usługach Grupy TTE .

Zakładając i aktywując Konto Użytkownik fakultatywnie wyraża zgodę na otrzymywanie na podane adresy e-mail dodatkowych informacji marketingowych i handlowych. Po zalogowaniu Użytkownik może w każdej chwili taką zgodę wycofać.

Użytkownik może rozwiązać umowę z Grupa TTE poprzez usunięcie i poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie, za pomocą poczty elektronicznej, na adres: info@tte.com.pl

UMIESZCZANIE, EDYCJA I AKTYWACJA OGŁOSZEŃ MOTORYZACYJNYCH

W ramach świadczenia usług opisanych w niniejszym Regulaminie, GRUPA TTE umożliwia Użytkownikom umieszczanie i publiczne udostępnianie w Serwisie Auto-gielda-krakow.eu zdjęć i treści wyłącznie na warunkach określonych poniżej.

Zamieszczenie treści i zdjęć na Serwisie Auto-gielda-krakow.eu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem i każdy Użytkownik ponosi samodzielną odpowiedzialność prawną za zamieszczaną treść i zdjęcie/-cia.

Aby umieścić ogłoszenie motoryzacyjne w Serwisie Auto-gielda-krakow.eu Użytkownik:

a) wypełnia formularz dostępny na stronach Serwisu Auto-gielda-krakow.eu, wpisuje treść ogłoszenia motoryzacyjnego, dodaje stosowne fotografie w liczbie i formatach określonych przez Grupę TTE.;

b) potwierdza, że zapoznał się z informacjami dotyczącymi usługi, po wyrażeniu woli korzystania z Serwisu i związania się umową.;

c) bezpośrednio przed zawarciem umowy potwierdza , że zapoznał się z informacjami na temat świadczenia i jego specyfiki, łącznej cenie za świadczenie, czasie trwania umowy oraz swoim minimalnym zakresie obowiązków wynikających z zawartej umowy.;

d) potwierdza w chwili składania zamówienia, iż ma świadomość, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty;

e) dokonuje aktywacji usługi

W trakcie składania zamówienia Grupa TTE udostępnia Użytkownikowi środki techniczne i metody niezbędne do wykrywania i korygowania błędów danych wprowadzanych na ścieżce zamówienia.

Użytkownik ma prawo do edytowania treści ogłoszenia motoryzacyjnego w trakcie emisji, usuwania swojego/swoich ogłoszenia/ogłoszeń motoryzacyjnego/motoryzacyjnych z Serwisu, wybrania usługi dodatkowej ogłoszenia motoryzacyjnego (usługa „Promowania”) lub przedłużenia czasu emisji własnego ogłoszenia. Jednak przedłużenie czasu emisji ogłoszenia motoryzacyjnego wymaga ponownej aktywacji usługi.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) rozpoczęcie wykonywania usług na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu i polskiego prawa rozpoczyna się po 14 dniach od dnia zawarcia przez Użytkownika umowy (Użytkownik jest definiowany jako konsument i uzyskuje prawo do odstąpienie od umowy). Jeśli jednak Użytkownik wyrazi wolę rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy będzie zawarta natychmiast po wyrażeniu takiej woli. Odnośna regulacja została szczegółowo opisana w Sekcji VII Regulaminu.

Po zawarciu umowy Grupa TTE przekazuje Użytkownikowi potwierdzenie jej zawarcia na podany w trakcie rejestracji adres e-mail.

Po upływie okresu publikacji ogłoszenie motoryzacyjne staje się niewidoczne i nieaktywne w Serwisie. Jeżeli Użytkownik w ciągu 180 dni nie dokona ponownej aktywacji swojego ogłoszenia motoryzacyjnego, zostanie ono usunięte z bazy.

Użytkownik publikując ogłoszenia w Serwisie Auto-gielda-krakow.eu, przesyłając zdjęcia przedmiotów, wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie ich rozpowszechnianie przez Grupę TTE. a nadto udziela nieodpłatnie licencji na korzystanie z tych zdjęć na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalania ich określoną dostępną jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku),

b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku),

c) wprowadzanie do obrotu,

d) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,

e) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych),

f) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,

g) wystawiania i/lub wyświetlania,

h) użyczania i/lub najmu,

i) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną (w jakimkolwiek systemie lub technologii),

j) nadawania za pośrednictwem satelity (w jakimkolwiek systemie lub technologii),

k) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii),

l) obróbki cyfrowej w celu dostosowania zdjęcia do wymogów konkretnej strony internetowej, gazety, audycji telewizyjnej lub innej technologii przekazu,

m) wykorzystania zdjęć w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów),

n) umieszczania zdjęć w bazach danych, a także

o) wykorzystania zdjęć, w celu promocji i reklamy serwisu internetowego Grupy TTE.

Zezwolenie oraz licencja Użytkownika, określone powyżej, nie są ograniczone ani terytorialnie ani czasowo, tzn. odnoszą się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

Przesyłając i umieszczając w serwisie Auto-gielda-krakow.eu zdjęcie Użytkownik oświadcza, że:

a) posiada pełne prawo do dysponowania nimi a także, że przysługują mu do nich autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej, lub, że przysługują mu prawa do korzystania ze zdjęć, obejmujące w szczególności prawo do udostępniania zdjęć z prawem do ich rozpowszechniania zgodnego z postanowieniami Regulaminu,

b) informacja zawarta na zdjęciu jest prawdziwa, zgodna z profilem serwisu i nie wprowadza nikogo w błąd.

Użytkownik przesyłając Grupie TTE zdjęcie ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

Grupa TTE przysługuje prawo przeniesienia na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, a w szczególności udzielania licencji, sublicencji oraz wyrażania stosownych zezwoleń lub zgód.

Przesyłając zdjęcie Użytkownik wyraża zgodę na jego archiwizowanie przez Grupa TTE przez czas nieoznaczony.

Użytkownik dodatkowo może wyrazić zgodę na korzystanie z usługi „Co nowego?””, polegającej na przesłaniu Użytkownikowi na podany adres e-mail informacji o nowych ogłoszeniach w serwisie Auto-gielda-krakow.eu spełniających wybrane przez Użytkownika kryteria („ Co nowego?) . Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę z poziomu co nowego? e-mailowo.

WARUNKI I ZASADY OKREŚLAJĄCE DOZWOLONĄ TREŚĆ OGŁOSZEŃ UMIESZCZANYCH W SERWISIE AUTOGIEŁDA.PL

Grupa TTE nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych ogłoszeń.

Treść umieszczanego ogłoszenia nie może być sprzeczna z normami prawnymi, etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.

Zabrania się wprowadzania do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.

Grupa TTE ma prawo bez podania przyczyny usunąć z serwisu internetowego ogłoszenie motoryzacyjne, które w dniu jego zamieszczenia zawiera nieaktualną ofertę lub treści sprzeczne z normami prawnym, etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce. W przypadku tych ostatnich Grupa TTE zawiadamia też stosowane organy ścigania.

Niedozwolone jest też umieszczanie w treści ogłoszenia motoryzacyjnego jakichkolwiek informacji nie dotyczących bezpośrednio przedmiotu przedstawionego w takim ogłoszeniu.

Zabrania się umieszczania w miejscu desygnowanym na zdjęcie ogłoszenia motoryzacyjnego jakichkolwiek plików graficznych nie stanowiących zdjęcia oferty, w szczególności: map, znaków firmowych, plików animowanych oraz treści niezwiązanych z profilem serwisu Auto-gielda-krakow.eu Zabronione jest również umieszczania na zdjęciach dodawanych do ofert jakichkolwiek tekstów lub znaków graficznych. Dopuszcza się jedynie umieszczanie na zdjęciach znaków wodnych, jednak wielkość i forma takiego znaku wodnego nie powinna zaburzać czytelności materiału graficznego. Znak wodny winien jednoznacznie identyfikować właściciela praw autorskich do danego zdjęcia.

Zabrania się jakichkolwiek działań idących w kierunku zmiany pierwotnej daty wstawienia ogłoszenia motoryzacyjnego do bazy danych.

Grupa TTE zastrzega sobie prawo do zmiany daty zamieszczenia ogłoszenia motoryzacyjnego na pierwotną, jeżeli ta sama oferta została wprowadzona ponownie do serwisu.

Zabrania się umieszczania ogłoszenia motoryzacyjnego w kategorii nie będącej właściwą dla treści takiego ogłoszenia.

Zabrania się umieszczania ofert kupna do kategorii innej niż „usługi motoryzacyjne/skup samochodów”.

Zabrania się wpisywania/ dopisywania w treści ogłoszeń drobnych i na zdjęciach do nich dodanych reklam innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy. Adresy takie będą usuwane z treści ogłoszeń motoryzacyjnych.

Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Auto-gielda-krakow.eu do dystrybucji materiałów chronionych przez międzynarodowe i polskie i prawo autorskie oraz materiałów, których dalszemu przekazywaniu zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.

W wypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia motoryzacyjnego narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego regulaminu, lub dobre obyczaje, Grupa TTE ma prawo do usunięcia takiego ogłoszenia i zawiadomienia organów ścigania.

Grupa TTE nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku umieszczenia w treści ogłoszenia motoryzacyjnego przez Użytkownika danych fikcyjnych czy niepełnych, jak również o zapewnieniu o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń motoryzacyjnych zamieszczonych w Serwisie Auto-gielda-krakow.eu, bądź za niedojście do skutku tychże transakcji.

W przypadku naruszenia zasad Regulaminu przez Użytkownika, Grupa TTE może natychmiastowo usunąć naruszające Regulamin materiały oraz zablokować lub skasować konto danego Użytkownika.

Wykorzystywanie jakichkolwiek informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu Auto-gielda-krakow.eu przez Użytkownika serwisu Auto-gielda-krakow.eu do celów komercyjnych jest zabronione.

Dane kontaktowe Użytkowników pojawiające się przy ogłoszeniach motoryzacyjnych lub aukcjach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane – czyli do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

Grupa TTE zastrzega sobie prawo do stosowania rozwiązań VCC i/lub PLICBD (Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych) w celu monitorowania skutecznej realizacji zadań serwisu opisanych w II.1. Regulaminu.

WARUNKI I ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy, które może uskutecznić w terminie 14 dnia od dnia jej zawarcia. W tym czasie usługa nie będzie realizowana, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na jej wcześniejszą realizację.

Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenia stosownego pisemnego oświadczenia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej. Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia. Formularz znajduje się na stronie internetowej Serwisu Auto-gielda-krakow-eu pod adresem www.auto-gielda-krakow.eu/odstapienie-od-umowy-wzor.pdf.

Użytkownik powinien przesłać odstąpienia na adres: Grupa TTE , , ul.Kuźnicy Kołłątajowskiej 16/6 , 31-234 Kraków lub na adres e-mailowy: info@tte.com.pl Po wysłaniu przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Grupa TTE prześle Użytkownikowi na adres e-mail wskazany podczas rejestracji, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Usługi „Ogłoszenie” oraz „Promowanie ogłoszeń” mogą być wykonywane przed upływem terminu na odstąpienie do umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, a usługa „Promowania” lub opcja zmiany standardu usług z „Ogłoszenie” do „Ogłoszenie promowane” (jednorazowy charakter usługi) – jedynie w razie wyrażenia stosownej zgody przez Użytkownika.

Po wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 4 powyżej, Użytkownik zachowuje prawo do odstąpienia od umowy będzie musiał jednak ponieść koszty wykonanej usługi proporcjonalnie do jej zakresu. Powyższy zapis nie dotyczy usługi „Promowania” lub „Ogłoszenie DEALER” opcji zmiany standardu, ze względu na ich jednorazowy charakter i możliwość ich wykonania jedynie w całości. Użytkownik może wyrazić zgodę na jej wykonanie w całości przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczne z utratą przez Użytkownika prawa do odstąpienia od Umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Prawo do korzystania z określonych Regulaminem usług mają jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Grupa TTE nie odpowiada za brak dostępu do Serwisu Auto-gielda-krakow-eu spowodowanego nietypową konfiguracją sprzętu Użytkownika.

Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, złamania kodów oraz korzystania z nich w sposób niezgodny z Regulaminem, oznaczają zablokowanie dostępu do Serwisu oraz podjęcie przez Grupę TTE środków prawnych.

Reklamacja składana przez Użytkownika powinna mieć formę pisemną i zostać przesłana listem poleconym na adres: Grupa TTE , ul.Kuźnicy Kołłątajowskiej 16/6 , 31234 Kraków i na adres e-mailowy: info@tte.com.pl . Reklamacja zostanie rozpoznana przez Grupę TTE w terminie do 7 dni roboczych od dnia wpływu. Grupa TTE poinformuje na piśmie Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji.

Łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), czyli do interaktywnej strony umożliwiającej elektroniczne rozstrzygnięcie przed podmiotem ADR (Alternative Dispute Resolution; nie-sądowym rozjemcą) sporu z internetowej umowy sprzedaży lub o świadczenie usług między konsumentem mieszkającym w Unii Europejskiej a przedsiębiorcą mającym siedzibę w UE, znajduje się tu: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Grupą TTE a osobą fizyczną, której dane dotyczą.

Użytkownik, który podał swoje dane osobowe, ma prawo do wglądu w treść własnych danych oraz prawo ich poprawienia/ uzupełnienia.

Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

Grupa TTE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Grupa TTE zawiadomi Użytkowników o każdej zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu

W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków Regulaminu przez Użytkownika w trakcie trwania umowy zawartej przed datą zmiany Regulaminu, Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Grupą TTE będzie kontynuowana do jej zakończenia na dotychczasowych zasadach

Użytkownik może kontaktować się z Grupą TTE w sprawach dotyczących zawartych umów na adres e-mailowy: Grupa TTE, ul.Kuźnicy Kołłątajowskiej 16/6, 31-234 Kraków lub na adres e-mailowy: info@tte.com.pl

Aktualna wersja Regulaminu będzie każdorazowo publikowana w Serwisie Auto-gielda-krakow.eu.

Regulamin obowiązuje w stosunku do umów zawartych począwszy od dnia 09.07.2017 r. Do umów zawartych przed datą wskazaną w zdaniu poprzedzającym zastosowanie znajdują przepisy dotychczasowego regulaminu, który jest dostępny pod adresem www.auto-gielda-krakow.eu/regulamin.